• Модерна техника
  • Качествена обработка
  • Високи добиви
Информация за администратора на лични данни:
КЕМАПУЛ ЕООД с ЕИК 104602877, седалище и адрес на управление: гр. Свищов, 5250, ул. „Хемус“ № 10, адрес за кореспонденция: гр. Свищов, 5250, ул. „Цар Освободител“ № 96, офис 9, представлявано от управителя Христо Борисов Цветанов
web: www.chemapool.bg; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон за връзка: 0631/99 453, 0631/6 07 50


Във връзка със :
- сключване на договор за отдаване под наем и/или аренда на земеделска земя;
- сключване на договор за преотдаване/пренаемане на земеделска земя;
- сключване на договор за покупко – продажба на земеделска земя или за дарение;
- всякакви други цели свързани с ползването на притежаваната от мен земеделска земя,
на основание Общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, приложим от 25.05.2018г


Какви Ваши лични данни обработваме?
„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство, в т.ч.: трите имена; ЕГН; адрес; телефонен номер; e-mail адрес; банкова сметка; данни за номер на личната карта, дата на издаване и орган, който я е издал; и др.
Личните данни, които фирмата обикновено обработва, във връзка и изпълнението на сключени договори за обработка на земеделски земи или сключени договори за покупко – продажба или дарение на земеделски земи, са както следва:
Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас Име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта и дата на издаване, както и органът, който я е издал изпълнението на сключени договори за обработка на земеделски земи или сключени договори за покупко – продажба на земеделски земи
Контакти електронна поща, адрес, телефонен номер изпълнението на сключени договори за обработка на земеделски земи или сключени договори за покупко – продажба на земеделски земи
Банкови данни информация за банкова сметка изпълнението на сключени договори за обработка на земеделски земи или сключени договори за покупко – продажба на земеделски земи
Други данни данни, необходими за изпълнението на сключени договори за обработка на земеделски земи или сключени договори за покупко – продажба на земеделски земи легитимен интерес/ изпълнението на сключени договори за обработка на земеделски земи или сключени договори за покупко – продажба на земеделски земи
Фирмата не обработва лични данни за своите контрагенти, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, както и генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицето.
Предоставените лични данни се събират и обработват от фирмата в електронен формат на технически носител и/или на хартия.
На какво основание обработваме Вашите лични данни?
На основание чл. 6, ал. 1, букви от Регламента: a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и във връзка с нормативно определени задължения съгласно Закона за задълженията и договорите; Закона за арендата в земеделието; Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника по прилагането му; други нормативни актове от приложимото законодателство в България и ЕС; сключения между страните договор.
За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на изпълнението на правата и задълженията по сключения договор, включително, но не само:
- изплащане на наеми, ренти и други плащания, свързани с обработването на земеделска земя;
- отчетност и контрол върху изпълнението на правата и задълженията по сключения договор;
- администриране и планиране на бюджети на фирмата;
- обработване на информация с цел съответствие със законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, сигурност, пране на пари, злоупотреби и корупционни практики.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
Фирмата зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно фирмата да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
1. На други служители в структурата на фирмата, както следва:
- в счетоводен отдел – три имена, ЕГН, банкова сметка, телефон, адрес и ел. поща, с оглед изплащане на наеми, ренти или други плащания, свързани с обработването на земеделска земя, както и с оглед съставянето на документи, изисквани от НАП, НОИ, ЧСИ и др. оправомощени за това органи и институции;
2. На компетентни органи и институции във връзка с изпълнение на законоустановените функции на фирмата или на негови задължения във връзка с упражняваната обичайна дейност, в това число, но не само на:
- Общински служби „Земеделие“; Областни дирекции „Земеделие“; Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция – във връзка с подаваните от фирмата заявления и декларации за ползването на земеделската земя;
- Дирекции „Социално подпомагане“ – във връзка с постъпили искания за информация относно изплатените доходи от наем или аренда на земеделска земя;
- органите по досъдебно производство, разследващите органи, съдебните органи и тези на полицията, частните или държавни съдебни изпълнители – във връзка с образувани срещу лицата съдебни и/или изпълнителни дела, наложени запори;
- нотариуси, адвокати и Агенция по вписванията – във връзка изготвянето сключването на договори за наем или аренда на земеделска земя, сключването на договори за покупко – продажба или дарение на земеделска земя, изготвяне на пълномощни и др. документи, свързани с ползването на земеделската земя;
- ДАНС, КЗЛД, КРС, КФН, митническите власти, МВР, КАТ, гранична полиция, други правоохранителни органи – във връзка с образувани проверки или производства, касаещи пощенския трафик или други аспекти на дейността на фирмата, в които лицето участва.
При законосъобразно искане/разпореждане от страна на горепосочените органи и институции, фирмата ще предостави лични данни на контрагента като спазва реда и условията за това, предвидени в законодателството на Република България.
3. На доставчици на услуги: като използваме доставчици на услуги, свързани с дейността си, е възможно да разкрием Ваши лични данни на избраните подизпълнители:
- пощенски и банкови институции – във връзка с изплащането на наеми и ренти за обработваните земеделски земи или изплащането на договорената в договора за покупко – продажба на земеделска земя цена;
- на изпрания външен правен съветник - с оглед предоставяне на правен съвет или съдействие по въпрос, който касае изпълнението на правата и задължения;
Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това.
За какъв срок съхраняване Вашите лични данни?
Фирмата съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнението на правата и задълженията по сключения договор, както следва:
- договори за наем и аренда на земеделска земя, както и анекси към тях – 10 години след изтичане на срока на договора и/или анекса към него;
- нотариални актове за покупко – продажба на земеделска земя или за дарение на земеделска земя, както и съпътстващите ги документи – без срок, докато „Кемапул“ ЕООД е собственик на имотите и 10 години след смяна на собствеността върху имота;
- други документи – 10 години, освен ако не е предвиден по-дълъг срок съгласно приложимото законодателство;
След изтичане на определения срок за съхранение, документите на хартиен носител, които съдържат лични данни на контрагенти се унищожават физически чрез електрическо устройство за унищожаване на документи - шредер, а тези в електронен формат се изтриват. След изтичане на определения срок за съхранение на данните, същите могат да бъдат запазени, само ако са анонимизирани и субектите на данни не могат да бъдат идентифицирани.
За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които фирмата обработва за целите на изпълнение на правата и задълженията по сключените договори, можете да се обърнете към фирмата.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на българското законодателство, вие имате следните права спрямо личните ви данни, обработвани от фирмата:
- да получите достъп до Вашите лични данни, които фирмата обработва, и да получите копие от тях;
- при непълнота или неточност на данните, които фирмата обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
- да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събирани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните ви се обработват незаконосъобразно, и др;
- в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
- в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
- да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
- да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие;
При поискване, фирмата ви предоставя своевременно информация относно обработваните Ваши лични данни, както и информация за третите лица, които имат достъп или извършват действия по обработване на тези данни. Фирмата ще Ви предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване, в срок от един месец от получаване на искането.
Информация и достъп до обработваните лични данни фирмата ще Ви предостави безплатно. Когато исканията на служител или контрагент са явно неоснователни или прекомерни (например често повтарящи), фирмата, след като докаже наличието на неоснователния или прекомерния характер на искането, може: да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.
Как да се свържете с нас и да упражните правата си
Ако контрагент има въпроси, сигнал, искане или оплакване във връзка с обработката на неговите лични данни, както и във всеки случай на упражняване на негови законови или договорни права в тази връзка, той може да направи това по един от следните начини:
- се обади на някой от посочените телефони: 0631/60750, 0631/99453;
- изпрати писмено запитване или възражение, или се яви лично на служебен адрес: гр. Свищов, 5250, ул. „Цар Освободител“ № 96, офис 9;
- изпрати писмено запитване или възражение на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.